Sergey Kritskiy
245
× 152
9
× 8
7
4
× 3
63
× 45
9
× 7
6
× 7
4
× 3
35
× 13
9
× 5
6
4
× 3
18
× 8
9
6
4
× 2
15
× 9
9
5
× 6
3
× 3
14
× 6
9
5
× 4
3
× 2
14
× 6
8
× 3
5
× 3
3
× 2
13
× 13
7
× 4
5
× 2
3
× 2
12
× 7
7
× 3
5
× 2
3
× 2
12
× 5
7
× 3
5
× 2
3
× 2
12
× 4
7
× 3
5
3
11
× 3
7
× 2
5
3
10
× 7
7
4
× 3
3