23,831 Reputation

10 yesterday
10 Nov 7
10 Nov 5
2 Nov 4
-2 Nov 3
10 Oct 30
10 Oct 25
20 Oct 11
20 Oct 10
-10 Oct 3
10 Sep 29
10 Sep 27
-5 Sep 21
10 Sep 20
10 Sep 13
10 Sep 12
10 Sep 11
10 Sep 9
20 Aug 15
10 Jul 26
15 Jul 22
10 Jul 4
20 Jul 1
-2 Jun 30
10 Jun 18
35 Jun 17
10 Jun 6
-10 May 28
-15 May 25
10 May 18